гр.Сливен

гр. Сливен

бул. "Цар Симеон Велики" 2

магазин 6

Централен общински пазар